Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ- отвори тук


УСБАЛО “Проф. Бойчо Бочев“ ЕАД зачита поверителността на всеки, който посещава нашата електронна страница, изпраща ни електронна поща или е наш пациент, партньор, служител. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да използвате нашите медицински и амбулаторни услуги, да работите за нас, да осъществявате партньорска дейност с нас, да искате информация от нашия архив, да реализирате обучение или да научите повече за това, което правим.

Настоящата политика описва как и защо УСБАЛО “Проф. Бойчо Бочев“ ЕАД използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и УСБАЛО “Проф. Бойчо Бочев“ ЕАД относно публично достъпните части на нашата електронна страница . Чрез използването на нашата електронна страница, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат публикувани и актуалното ѝ съдържание е достъпно на нашата електронна страница: www.usbalortho.com

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ- отвори тук

УСБАЛО “Проф. Бойчо Бочев“ ЕАД зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в сградите на болницата и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ- отвори тук

За контакт:
СБАЛО “ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ - ЕАД
Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. София, 1614 , бул. „Никола Петков“ 56
Отговорник по защита на данните: Славчо Павлов Евтимов

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към Отговорника по защита на данните в УСБАЛО “Проф. Бойчо Бочев“ ЕАД:
Ел. поща: sevtimov@usbalortho.com
Телефон: 02/8181799