Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

От 2009 г. отделението разполага с нов рентгенов апарат «Quantum” отговарящ на всички изисквания на EС. Обработването на образите е дигитално - Agfa. Системата има мерителни маркери показващи рентгеновите образи в размер 1:1. Тази апаратура е обвързана с всички отделение и операционния блок.

В отделението има и съвременна рентгенова система Лифт- боди -*Full Leg * * Full Spine* , при която с една експонация се рентгенографира цяло тяло в мерителна решетка за измерване на дължини на крайници, деформации на цял гръбначен стълб и индивидуално ендопротезиране.

Резултатите се предоставят на филми или цифров носител.

Втората уникална система е ортопедична станция, с която се извършва предоперативно планиране на ендопротезирането и остеосинтезните средства спрямо данните на всеки пациент.

Началник на отделението е доц. Григорий Неделков – специалист рентгенолог.

Персоналът в отделението притежава всички сертификати по изискване на Агенцията за ядрено регулиране.