Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Д-р Вутова

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Лабораторията се намира се на партера, в близост до главния вход на болницата. Съществуват условия за лесен достъп на хора с увреждания до неговите структури. Има всички комуникации свързани със системата на болницата.

Разполага с модерно обзавеждане на лаборатория, в която работи висококвалифициран персонал.

Началник лаборатория е Д-р Евг. Вутова, със специалност трансфузионна хематология. В лабораторията работят двама лаборанти и една медицинска сестра.

Извършват се следните дейности:
 • Организира и доставя кръв и кръвни продукти за нуждите на операционните, клиниките и реанимация, в тясно сътрудничество с Националния кръвен център. Зарежда операционен блок, реанимация и клиниките с кръв, кръвни продукти и тест серуми.
 • Извършва определяне на кръвни групи.
 • Извършва определяне на Rh – фенотип.
 • Извършва имунохематологични изследвания и подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент, като използва съвременна апаратура:
  • скрининг за антиеритроцитни антитела ;
  • идентификация на антитела ;
  • разширени проби за съвместимост за всеки прелят сак.
 • Осигурява съхранение на получените кръв и кръвни съставки в специални за целта хладилници.
 • Оказва консултативна помощ на структурните звена на болницата по отношение на използването на кръв и кръвни съставки.