Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

10.08.2020
Свободни места за „ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ“

Съгласно Наредба № 1/ 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 17, ал.1), СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД обявява свободна длъжност за „ лекар-специализант“ по Ортопедия травматология – 2 места.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 10.09.2020 г.
Класирането на кандидатите ще бъде извършено съгласно Наредба № 1 /22.01.2015г. Допълнителна информация във служба “Човешки ресурси“ и „Деловодство“- тел.02/ 81 81 680 , 02/ 81 81 750 /532.

06.08.2019
Свободни места за „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 17, ал. 1), СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД обявява свободна длъжност за „лекар-специализант” по Ортопедия и травматология – 2 места.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 01.09.2019 г.
Класирането на кандидатите ще бъде извършено съгласно Наредба № 1/22.02.2015 г. Допълнителна информация във Финансово Счетоводен Отдел – служител „Човешки ресурси” – тел. 02/81-81-680.

15.11.2018
Свободни места за „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 17, ал. 1), СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД обявява свободна длъжност за „лекар-специализант” по Ортопедия и травматология – 1 място.
Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 30.11.2018 г.
Класирането на кандидатите ще бъде извършено съгласно Наредба № 1/22.02.2015 г.
Допълнителна информация в служба „Човешки ресурси” - тел. 02/81-81-680.

29.10.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД гр.София, бул."Н.Петков", №56, на основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.
Кандидатите трябва да имат висше образование - обравозателно-квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър", специалност "Управление на здравните грижи", със стаж най-малко 5 години като медицинска сестра, с опит в управлението на здравни грижи 2 години, работа с компютър. С предимство се ползват работилите като медицински сестри в ортопедично-травматологични звена.
Участниците в конкурса трябва да представят проект на тема: „Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в болницата” – до 10 стр.
Ще се проведе и събеседване с кандидатите.
Срок за подаване на документи - 1 месец от публикуване на обявата.

Справки за необходимите документи и подаването им в управлението на лечебното заведение, служба "Човешки ресурси", гр.София, бул."Никола Петков", № 56, тел. 02 81-81-680.

14.05.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД обявява свободни работни места за следните длъжности:
1. Санитар в "Операционна зона" – 1 бр.
2. Медицинска сестра – анестезиологична – в "Операционна зона" – 1 бр.
3. Медицински лаборант в Лаборатория по "Трансфузионна хематология" – 1 бр.
4. Лекар анестезиология и интензивно лечение ОАИЛ – 1 бр.

За справки:
Сл. Човешки ресурси Катя Павлова – тел. : 02 8181 680
Гл. Мед. Сестра Даниела Некова - тел. : 02 8181 752