Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

18.12.2015
Във връзка с Наредба № 1 на МЗ от 2015 год. Обявявам наличието на една свободна длъжност за лекар специализант по специалността „ортопедия и травматология“ и една свободна длъжност за специалността „анестезиология и реанимация“. Подаване на молби –всеки работен ден от 09-12 часа в Деловодството.