Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

29.10.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД гр.София, бул."Н.Петков", №56, на основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.
Кандидатите трябва да имат висше образование - обравозателно-квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър", специалност "Управление на здравните грижи", със стаж най-малко 5 години като медицинска сестра, с опит в управлението на здравни грижи 2 години, работа с компютър. С предимство се ползват работилите като медицински сестри в ортопедично-травматологични звена.
Участниците в конкурса трябва да представят проект на тема: „Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в болницата” – до 10 стр.
Ще се проведе и събеседване с кандидатите.
Срок за подаване на документи - 1 месец от публикуване на обявата.

Справки за необходимите документи и подаването им в управлението на лечебното заведение, служба "Човешки ресурси", гр.София, бул."Никола Петков", № 56, тел. 02 81-81-680.

14.05.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД обявява свободни работни места за следните длъжности:
1. Санитар в "Операционна зона" – 1 бр.
2. Медицинска сестра – анестезиологична – в "Операционна зона" – 1 бр.
3. Медицински лаборант в Лаборатория по "Трансфузионна хематология" – 1 бр.
4. Лекар анестезиология и интензивно лечение ОАИЛ – 1 бр.

За справки:
Сл. Човешки ресурси Катя Павлова – тел. : 02 8181 680
Гл. Мед. Сестра Даниела Некова - тел. : 02 8181 752