Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

13 март 2024 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „медицинска сестра, специализант” по клинична специалност „Анестезиология и интензивни грижи“ при следните условия:

1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.

2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

3. Характер на работата: съгласно Длъжностна характеристика на „медицинска сестра, специализант”.

4. Изисквания за длъжността:
4.1. Образователно-квалификационна степен: висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ или еквивалент, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;
4.2. Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;
4.3. Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията медицинска сестра;
4.4. Владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария,
придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България;
4.5. Чужденци, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 4.4, могат да кандидатстват при следните условия:
а/ владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
б/ имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
в/ успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.

5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността.
Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията с право на глас.
При провеждането на конкурса се вземат предвид:
а/ средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността „Анестезиология и интензивни грижи“;
в/ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността „Анестезиология и интензивни грижи“;
г/ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

6. Необходими документи за участие:
6.1. Заявление в свободен текст – оригинал;
6.2. Диплома за висше образование с всички приложения – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.3. Удостоверение за членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.4. Свидетелство за съдимост – оригинал;
6.5. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария,
придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.6. За чужденец, придобил професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 6.5:
а/ документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
б/ документ за призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис), или
в/ документ за успешно положен изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
6.7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис).

7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

8. Срок за подаване на документите: до 15.04.2024 г.

Обява за медицинска сестра специализант 13.03.2024 г. (PDF файл)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 януари 2024 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ при следните условия:

1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.

2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по ортопедия и травматологя.

3. Характер на работата: съгласно Длъжностна характеристика на „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ в Клиника по ортопедия и травматология на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.

4. Изисквания за длъжността:
4.1. Образователно-квалификационна степен: висше – магистър по медицина или еквивалент, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;
4.2. Членство в Българския лекарски съюз;
4.3. Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия;
4.4. Владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС,
другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България;
4.5. Чужденци, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 4.4, могат да кандидатстват при следните условия:
а/ владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
б/ имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
в/ успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.

5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите,
необходими за заемането на длъжността. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25.
Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
а/ средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността „Ортопедия и травматология“;
в/ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
г/ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

6. Необходими документи за участие:
6.1. Заявление в свободен текст – оригинал;
6.2. Диплома за висше медицинско образование с всички приложения – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.3. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.4. Свидетелство за съдимост – оригинал;
6.5. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС,
другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.6. За чужденец, придобил професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 6.5:
а/ документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
б/ документ за призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3,
т. 2 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис), или
в/ документ за успешно положен изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
6.7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис).

7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет.1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

8. Срок за подаване на документите: до 29.02.2024 г.

9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.

Обява за специализант 26.01.2024 г. (PDF файл)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 април 2023 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ при следните условия:

1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.

2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по костна патология и обща ортопедия.

3. Характер на работата: съгласно Длъжностна характеристика на „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ в Клиника по костна патология и обща ортопедия на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.

4. Изисквания за длъжността:
4.1. Образователно-квалификационна степен: висше – магистър по медицина или еквивалент, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;
4.2. Членство в Българския лекарски съюз;
4.3. Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия;
4.4. Владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС,
другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България;
4.5. Чужденци, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 4.4, могат да кандидатстват при следните условия:
а/ владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
б/ имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
в/ успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.

5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите,
необходими за заемането на длъжността. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25.
Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
а/ средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността „Ортопедия и травматология“;
в/ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
г/ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

6. Необходими документи за участие:
6.1. Заявление в свободен текст – оригинал;
6.2. Диплома за висше медицинско образование с всички приложения – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.3. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.4. Свидетелство за съдимост – оригинал;
6.5. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС,
другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.6. За чужденец, придобил професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 6.5:
а/ документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
б/ документ за призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3,
т. 2 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис), или
в/ документ за успешно положен изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
6.7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис).

7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет.1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.

8. Срок за подаване на документите: до 15.05.2023 г.

9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.

Решението да бъде изпратено за публикуване в един централен или местен ежедневник и да бъде обявено в сайта на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.

Решение за откриване на конкурс 10.4.2023 Лекар Специализант (PDF файл)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 март 2023 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения,
УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД обявява конкурс за заемане на длъжността „главна медицинска сестра” с код 1342.6012 при следните условия:

1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД;

2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД.

3. Характер на работата:
- организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи;
- отговаря за хигиенното състояние на лечебното заведение, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
- представя на директора анализ и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведение;
- планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти в лечебното заведение с образователна степен, по-ниска от „магистър“;
- свиква Съвета по здравни грижи.

4. Изисквания за длъжността:
- Магистър по специалността „Управление на здравните грижи“;
- Най-малко 10 (десет) години трудов стаж като старша медицинска сестра и/или главна медицинска сестра в лечебно заведение за болнична помощ;
- Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;
- Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията медицинска сестра.

5. Начин на провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване.
Комисията преценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0.25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията.
При провеждането на конкурса да се вземат предвид:
- Познанията на кандидата по специалността „Управление на здравните грижи";
- Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (организационни, компютърни, езикови, колегиални, социални и др.).

6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за магистър по специалността „Управление на здравните грижи“ – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала” и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива) – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала” и подпис);
- Удостоверение за членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала” и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала” и подпис).

7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

8. Срок за подаване на документите: 21.04.2023 г.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 юли 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 12, т. 7 от Правилника за неговото прилагане,
в изпълнение на решение по т. 5 от дневния ред от заседание на Съвета на директорите на УСБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ” ЕАД, проведено на 28.06.2022 г.,

О Б Я В Я В А

Конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРТОМЕД” ЕООД при следните условия:
1. Наименование на предприятието: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРТОМЕД” ЕООД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56.
3. Характер на работата:
- ръководи и отговаря за цялостната дейност на лечебното заведение;
- управлява лечебното заведение;
- представлява лечебното заведение пред трети лица;
- е работодател на всички работещи в лечебното заведение;
- контролира финансовото състояние на лечебното заведение и отговаря за финансовата му стабилност;
- извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
- предоставя при поискване информация за медицинските дейности, ресурсите за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика,
на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
- обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда,
трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения;
- изпълнява и други дейности, възложени му с договор за управление.
4. Изисквания за длъжността:
- български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- лекар с призната медицинска специалност;
- образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт;
- най-малко 10 (десет) години професионален опит;
- членство в Българския лекарски съюз;
- да не е поставен под запрещение;
- да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
- да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
- да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
- да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително,
на управител или член на колективен орган за управление и контрол на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРТОМЕД” ЕООД или на УСБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ” ЕАД;
- да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
- да не е член на политически кабинет и секретар на община;
- да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
- да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
- да отговаря на всички изисквания, предвидени в Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРТОМЕД” ЕООД
- да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите,
необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25.
Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на управител;
- добра репутация;
- други подходящи професионални умения и компетенции, например в областта на стратегическото планиране, на финансовия и медицинския мениджмънт, управление на риска;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса по образец – оригинал;
- Декларация за съответствие с изискванията по образец – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за квалификация по здравен мениджмънт;
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Програма за развитието и дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОРТОМЕД” ЕООД за тригодишен период (2022 г. – 2025 г.);
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в отделението;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението;
- отговаря за икономическата ефективност на отделението;
- отговаря за информационната дейност на отделението;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в отделението;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар с призната медицинска специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в Отделение по образна диагностика при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по образна диагностика.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в отделението;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението;
- отговаря за икономическата ефективност на отделението;
- отговаря за информационната дейност на отделението;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в отделението;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност по „Образна диагностика”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж по специалността „Образна диагностика”.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Образна диагностика“;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Образна диагностика” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за научна длъжност доцент или професор по медицина – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Списък на научните публикации на кандидата – оригинал.
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в Отделение по костни тумори към Клиника по костна патология и обща ортопедия при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по костни тумори към Клиника по костна патология и обща ортопедия.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в отделението;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението;
- отговаря за икономическата ефективност на отделението;
- отговаря за информационната дейност на отделението;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в отделението;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар с призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж като ортопед.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в Отделение по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към Клиника по ортопедия и травматология при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към Клиника по ортопедия и травматология.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в отделението;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението;
- отговаря за икономическата ефективност на отделението;
- отговаря за информационната дейност на отделението;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в отделението;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж като ортопед.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за научна длъжност доцент или професор по медицина – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Списък на научните публикации на кандидата – оригинал.
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в Отделение по гръбначна хирургия към Клиника по ортопедия и травматология при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по гръбначна хирургия към Клиника по ортопедия и травматология.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в отделението;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението;
- отговаря за икономическата ефективност на отделението;
- отговаря за информационната дейност на отделението;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в отделението;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология” или „Неврохирургия”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж като ортопед или неврохирург.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“ или „Неврохирургия”;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология” или „Неврохирургия” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за научна длъжност доцент или професор по медицина – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Списък на научните публикации на кандидата – оригинал.
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник отделение” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в отделението;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението;
- отговаря за икономическата ефективност на отделението;
- отговаря за информационната дейност на отделението;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в отделението;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в отделението;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж като анестезиолог.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Анестезиология и интензивно лечение“;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Анестезиология и интензивно лечение” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за научна длъжност доцент или професор по медицина – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Списък на научните публикации на кандидата – оригинал.
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник клиника” с код 13427010 в Клиника по ортопедия и травматология при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по ортопедия и травматология.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в клиниката;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в клиниката;
- отговаря за икономическата ефективност на клиниката;
- отговаря за информационната дейност на клиниката;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в клиниката;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в клиниката;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж като ортопед.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за научна длъжност доцент или професор по медицина – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Списък на научните публикации на кандидата – оригинал.
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 юли 2022 г.
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „началник клиника” с код 13427010 в Клиника по костна патология и обща ортопедия при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по костна патология и обща ортопедия.
3. Характер на работата:
- предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в клиниката;
- планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в клиниката;
- отговаря за икономическата ефективност на клиниката;
- отговаря за информационната дейност на клиниката;
- планира и организира съгласувано с ръководителите на съответните катедри на медицинските факултети на висшите училища дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в клиниката;
- създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в клиниката;
- отчита своята дейност пред изпълнителния директор, а за учебния процес – пред ръководителя на катедрата.
4. Изисквания за длъжността:
- лекар – хабилитирано лице с призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология”;
- най-малко 10 (десет) години трудов стаж като ортопед.
- членство в Българския лекарски съюз;
- кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса.
Членовете на конкурсната комисия оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
- познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, научни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
- Заявление за участие в конкурса в свободен текст – оригинал;
- Диплома за висше медицинско образование – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Диплома за призната медицинска специалност по „Ортопедия и травматология” – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за научна длъжност доцент или професор по медицина – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис);
- Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Свидетелство за съдимост – оригинал;
- Препис-извлечение от трудовата книжка – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
- Списък на научните публикации на кандидата – оригинал.
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 14.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 юли 2022 г.
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант” по „Анестезиология и интензивно лечение“ с код 2212.7081 в Отделението по анестезиология и интензивно лечение при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
3. Характер на работата: съгласно Длъжностна характеристика на „лекар, специализант” по „Анестезиология и интензивно лечение“ в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
4. Изисквания за длъжността:
4.1. Образователно-квалификационна степен: висше – магистър по медицина или еквивалент, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;
4.2. Членство в Българския лекарски съюз;
4.3. Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия;
4.4. Владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България;
4.5. Чужденци, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 4.4, могат да кандидатстват при следните условия:
а/ владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
б/ имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
в/ успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
а/ средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността „Ортопедия и травматология“;
в/ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността „Анестезиология и интензивно лечение“;
г/ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
6.1. Заявление в свободен текст – оригинал;
6.2. Диплома за висше медицинско образование с всички приложения – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.3. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.4. Свидетелство за съдимост – оригинал;
6.5. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.6. За чужденец, придобил професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 6.5:
а/ документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
б/ документ за призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис), или
в/ документ за успешно положен изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
6.7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис).
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 08.08.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 януари 2022 г.
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по ортопедия и травматология.
3. Характер на работата: съгласно Длъжностна характеристика на „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ в Клиника по ортопедия и травматология на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
4. Изисквания за длъжността:
4.1. Образователно-квалификационна степен: висше – магистър по медицина или еквивалент, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;
4.2. Членство в Българския лекарски съюз;
4.3. Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия;
4.4. Владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България;
4.5. Чужденци, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 4.4, могат да кандидатстват при следните условия:
а/ владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
б/ имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
в/ успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. При провеждането на конкурса се вземат предвид: а/ средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността „Ортопедия и травматология“;
в/ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
г/ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
6.1. Заявление в свободен текст – оригинал;
6.2. Диплома за висше медицинско образование с всички приложения – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.3. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.4. Свидетелство за съдимост – оригинал;
6.5. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.6. За чужденец, придобил професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 6.5:
а/ документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
б/ документ за призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис), или
в/ документ за успешно положен изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
6.7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис).
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет.1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 07.02.2022 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 октомври 2021 г.
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ при следните условия:
1. Наименование на предприятието: УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
2. Място на работа: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, Клиника по костна патология и обща ортопедия.
3. Характер на работата: съгласно Длъжностна характеристика на „лекар, специализант по ортопедия и травматология“ в Клиника по костна патология и обща ортопедия на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
4. Изисквания за длъжността:
4.1. Образователно-квалификационна степен: висше – магистър по медицина или еквивалент, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;
4.2. Членство в Българския лекарски съюз;
4.3. Кандидатът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е лишен от правото да упражнява лекарска професия;
4.4. Владеене на български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България;
4.5. Чужденци, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 4.4, могат да кандидатстват при следните условия:
а/ владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
б/ имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
в/ успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.
5. Начин за провеждане на конкурса: с допуснатите до конкурса кандидати се провежда събеседване. Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват всеки кандидат по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметичното число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. При провеждането на конкурса се вземат предвид: а/ средният успех от следването и от държавните изпити;
б/ оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността „Ортопедия и травматология“;
в/ резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността „Ортопедия и травматология“;
г/ другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
6. Необходими документи за участие:
6.1. Заявление в свободен текст – оригинал;
6.2. Диплома за висше медицинско образование с всички приложения – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.3. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.4. Свидетелство за съдимост – оригинал;
6.5. Документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето за граждани на държава – членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
6.6. За чужденец, придобил професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по т. 6.5:
а/ документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис);
б/ документ за призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис), или
в/ документ за успешно положен изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето – заверен от кандидата препис („вярно с оригинала“ и подпис).
6.7. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация – заверени от кандидата преписи („вярно с оригинала“ и подпис).
7. Място за подаване на документите: гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, основна сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, ет.1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
8. Срок за подаване на документите: до 22.11.2021 г.
9. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите от мястото за подаване на документите до изтичане на срока за подаването им.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2020
Свободни места за „ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ“

Съгласно Наредба № 1/ 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 17, ал.1), СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД обявява свободна длъжност за „ лекар-специализант“ по Ортопедия травматология – 2 места.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 10.09.2020 г.
Класирането на кандидатите ще бъде извършено съгласно Наредба № 1 /22.01.2015г. Допълнителна информация във служба “Човешки ресурси“ и „Деловодство“- тел.02/ 81 81 680 , 02/ 81 81 750 /532.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.08.2019
Свободни места за „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 17, ал. 1), СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД обявява свободна длъжност за „лекар-специализант” по Ортопедия и травматология – 2 места.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 01.09.2019 г.
Класирането на кандидатите ще бъде извършено съгласно Наредба № 1/22.02.2015 г. Допълнителна информация във Финансово Счетоводен Отдел – служител „Човешки ресурси” – тел. 02/81-81-680.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2018
Свободни места за „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (чл. 17, ал. 1), СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД обявява свободна длъжност за „лекар-специализант” по Ортопедия и травматология – 1 място.
Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в отдел „Деловодство” до 30.11.2018 г.
Класирането на кандидатите ще бъде извършено съгласно Наредба № 1/22.02.2015 г.
Допълнителна информация в служба „Човешки ресурси” - тел. 02/81-81-680.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.10.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД гр.София, бул."Н.Петков", №56, на основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.
Кандидатите трябва да имат висше образование - обравозателно-квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър", специалност "Управление на здравните грижи", със стаж най-малко 5 години като медицинска сестра, с опит в управлението на здравни грижи 2 години, работа с компютър.
С предимство се ползват работилите като медицински сестри в ортопедично-травматологични звена.
Участниците в конкурса трябва да представят проект на тема:
„Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в болницата” – до 10 стр.
Ще се проведе и събеседване с кандидатите.
Срок за подаване на документи - 1 месец от публикуване на обявата.

Справки за необходимите документи и подаването им в управлението на лечебното заведение, служба "Човешки ресурси", гр.София, бул."Никола Петков", № 56, тел. 02 81-81-680.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.05.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД обявява свободни работни места за следните длъжности:
1. Санитар в "Операционна зона" – 1 бр.
2. Медицинска сестра – анестезиологична – в "Операционна зона" – 1 бр.
3. Медицински лаборант в Лаборатория по "Трансфузионна хематология" – 1 бр.
4. Лекар анестезиология и интензивно лечение ОАИЛ – 1 бр.

За справки:
Сл. Човешки ресурси Катя Павлова – тел. : 02 8181 680
Гл. Мед. Сестра Даниела Некова - тел. : 02 8181 752