ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД зачита поверителността на всеки, който посещава нашата електронна страница, изпраща ни електронна поща или е наш пациент, партньор, служител. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме Вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да използвате нашите медицински и амбулаторни услуги, да работите за нас, да осъществявате партньорска дейност с нас, да искате информация от нашия архив, да реализирате обучение или да научите повече за това, което правим.

Настоящата политика описва как и защо УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД относно публично достъпните части на нашата електронна страница. Чрез използването на нашата електронна страница, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат публикувани и актуалното ѝ съдържание е достъпно на нашата електронна страница: www.usbalortho.com

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в сградите на болницата и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

За контакт: УСБАЛО “ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ – ЕАД
Адрес: гр. София, 1614 , бул. „Никола Петков“ 56
Отговорник по защита на данните: Стоян Пенчев

Електронна поща: gdpr@usbalortho.com

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към Отговорника по защита на данните в УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД.