проф. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, д.м.н.

Специалист по ортопедия и травматология

Завършва Медицина в Медицинска академия, гр. София през 1988 г. От 1993 г. има придобита специалност по ортопедия и травматология.

От януари 1990 г., след спечелен конкурс за асистент е назначен в Детска клиника на НИОТ „Горна баня“, настояща УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев“. От 2008 година до 2017 година е Началник на Клиниката по детска ортопедия.

Има две дисертации в областта на детската ортопедия за придобиване на ОНС “Доктор“ (2004 г.) и на НС „Доктор на науките“ (2014 г.). С решение на ВАК от май 2008 г. е избран за доцент, а от март 2016 г., след процедура е Професор по научна специалност Ортопедия и травматология в МУ – София.

В продължение на два мандата е ръководител на Катедра по ортопедия и травматология в МУ – 2012-2020 г. Понастоящем е заместник-декан по научната дейност и развитие на академичния състав на МФ, МУ – София.

Проф. Георгиев има редица разработени диагностично-терапевтични протоколи за заболявания на детската тазобедрена става, въведени в ортопедичната практика в страната. Продължавайки традициите на неговите учители, проф. Владимиров и проф. Тивчев, той въвежда в България съвременната остеосинтеза на детските кости, хирургичната дислокация на тазобедрената става, периацетабуларната остеотомия, съвременното хирургично лечение на ДЦП и редица др. Бил е национален консултант по детска ортопедия и травматология 2017-2019 г. и експерт по детска ортопедия на Фонда за лечение на деца от неговото основаване и по настоящем в НЗОК.

От 2012 г и понастоящем проф. Георгиев е председател на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по ортопедия и травматология.

Научната продукция на професор Георгиев включва над 180 научни труда с над 100 цитирания, повечето от които в чужди списания.