Длъжност
Медицинска сестра в отделение по Гръбначна хирургия
Описание

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Медицинската сестра подпомага лекаря при оказване на медицинска помощ на пациентите.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва манипулации, лечебни процедури и организира диагностични изследвания на пациенти, назначени от лекаря.
3. Подпомага дейността на лекаря в кабинета при осъществяването на консултативни прегледи на пациенти.
4. Асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации.
5. Поддържа контакт с пациентите.
6. Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст.
7. Подпомага пациентите при тяхното ориентиране и придвижване между кабинетите в лечебното заведение.
8. Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на кабинета.
9. Осъществява контрол върху работата на санитарите в кабинета.
10. Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти.
11. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
12. Изготвя информация за дейността на кабинета под контрола на лекаря.
13. Поддържа връзка с лабораториите в лечебното заведение.
14. Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря.
15. Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Отговорности

Материални и финансови:
1. Медицинската сестра отговаря за:
- липси в инструменталното оборудване на кабинета;
- разхищение на лекарствени средства, материали и консумативи;
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета;
По безопасност на труда:
2. Медицинската сестра е длъжна да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд.При работа е длъжна да ползва лични предпазни средства - ръкавици и /или маска за лице при извършване на манипулации на пациенти.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Медицинската сестра е длъжна да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите /пациенти, лекар и др./.Тя е длъжна да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взела съответните превантивни мерки - за себе си и пациентите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения медицинската сестра е длъжна да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение.Длъжна е да бъде лоялна към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.
За резултатите от трудовата дейност:
5. Отговаря за качеството на обслужване на пациентите и спазване правилата за добра медицинска практика и трудовата дисциплина.

Вид на наемането
Full-time
Дата на публикуване
08.05.2024
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!